Bộ phát, bộ nhận Bluetooth, Bluetooth 5.0 5.1 5.3 5.4 cao cấp