Cung cấp Thiết bị mạng DrayTek Vigor, Switch nối mạng, WiFi, Cân bằng tải